opc_loader
Merken
Print deze pagina:

 

                  ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden van RotorWorld , kantoorhoudende te Hoorn op het adres: John Raedeckerhof 118, 1628 ZD Hoorn, tel.nr: 0229-844350. RotorWorld is ingeschreven in het Handelsregister te Alkmaar, KvK-nummer 58466126. Ons BTW-nummer is NL187925744B01. Versie geldig vanaf 21 augustus 2013.

 

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RotorWorld. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van RotorWorld. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. RotorWorld behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door RotorWorld erkend.

1.4 RotorWorld garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt RotorWorld zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden RotorWorld slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Aanbiedingen van RotorWorld gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 RotorWorld kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 

Artikel 3. Prijzen 


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van RotorWorld.
3.4
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is RotorWorld gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door bedrijfsnaam.

 

Artikel 4. Levering


4.1 De door RotorWorld opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Uw bestelling is gebruikelijk 1 (één) dag na bestelling al bij u binnen Nederland en België. Dit is afhankelijk van de snelheid en organisatie van de postbezorging. Bestellingen op maandag t/m  vrijdag voor 17:00 uur besteld en betaald worden dezelfde werkdag verstuurd door RotorWorld.

4.4 RotorWorld is niet aansprakelijk voor vertraging door nalatigheid van de postbezorgingsdienst.

4.5 RotorWorld is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van RotorWorld.

4.6 RotorWorld is niet aansprakelijk voor enveloppen die kwijt raken bij de postbezorger. Als u kiest voor de verzendmethode envelop met een verzendkosten van € 2,95 zijn wij niet aansprakelijk voor het kwijtraken van de enveloppe.

4.7 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.8 In het kader van de regels van de koop op afstand zal RotorWorld bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.9 Aan de leveringsplicht van RotorWorld zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door RotorWorld geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4.10 Speciaal voor de koper bestelde artikelen en/of aanbiedingen kunnen nooit geretourneerd worden.

 

Artikel 5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij RotorWorld, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van RotorWorld. RotorWorld houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 RotorWorld respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 RotorWorld maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RotorWorld geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 RotorWorld niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u RotorWorld daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RotorWorld de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 7 (zeven) werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 RotorWorld is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan RotorWorld) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan RotorWorld. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan RotorWorld schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door RotorWorld gegrond worden bevonden, zal RotorWorld naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van RotorWorld en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van RotorWorld) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van RotorWorld gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van RotorWorld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 RotorWorld is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens RotorWorld in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van RotorWorld en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

8.7 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door RotorWorld aan de klant gegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.

 

Artikel 9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van RotorWorld gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 RotorWorld is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van RotorWorld alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 RotorWorld behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is RotorWorld gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien RotorWorld bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.